Algemeen Rijksarchief

AANKOOP, INSTALLATIE, CONFIGURATIE EN ONDERHOUD VAN EEN KLEURENSCANNER A0 VOOR REKENING VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN DE RIJKSARCHIEVEN IN DE PROVINCIËN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Algemeen Rijksarchief
Postadres :  Ruisbroekstraat 2 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Eric Dam
Tel:   +32 25483830
E-mail:   eric.dam@arch.be
Internetadres(sen):   http://arch.arch.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314869


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AANKOOP, INSTALLATIE, CONFIGURATIE EN ONDERHOUD VAN EEN KLEURENSCANNER A0 VOOR REKENING VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN DE RIJKSARCHIEVEN IN DE PROVINCIËN  
Referentienummer:   ARCH-SCANNER_A0_2018-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  38000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het Rijksarchief wenst een scanner, die reeds negen jaar in het digitaliseringslabo te Brussel in gebruik is, te vervangen. Deze zal gebruikt worden om documenten op vraag van lezers (reproducties) en in het kader van digitaliseringsprojecten in te scannen.
Het onderhavig bestek omvat de aankoop, levering, installatie, configuratie en het onderhoud gedurende tenminste drie jaar van een kleuren A0-scanner. De opleiding in het Nederlands en Frans van het personeel in het gebruik van de scanner zit eveneens in het bestek vervat.
Hiervoor kiest de aanbestedende overheid een openbare procedure. Deze opdracht omvat één enkel perceel.
Dit is een opdracht tegen prijslijst (K.B. 18 april 2017, art. 2, 3°/4°/5°/6°).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   BRUSSEL
II.2.4. Beschrijving
Het Rijksarchief wenst een scanner, die reeds negen jaar in het digitaliseringslabo te Brussel in gebruik is, te vervangen. Deze zal gebruikt worden om documenten op vraag van lezers (reproducties) en in het kader van digitaliseringsprojecten in te scannen.   Het onderhavig bestek omvat de aankoop, levering, installatie, configuratie en het onderhoud gedurende tenminste drie jaar van een kleuren A0-scanner. De opleiding in het Nederlands en Frans van het personeel in het gebruik van de scanner zit eveneens in het bestek vervat.   Hiervoor kiest de aanbestedende overheid een openbare procedure. Deze opdracht omvat één enkel perceel.   Dit is een opdracht tegen prijslijst (K.B. 18 april 2017, art. 2, 3°/4°/5°/6°).  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
30   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
ZIE BESTEK

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
ZIE BESTEK
Eventuele minimumeisen:
ZIE BESTEK

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
ZIE BESTEK

Eventuele minimumeisen:
ZIE BESTEK

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
ZIE BESTEK

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-16   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-20
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, RUISBROEKSTRAAT 2-10, B-1000 BRUSSEL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BESTEK

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STAATE
WETENSCHAPSSTRAAT 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
BELSPO ,  BE - 1050   BRUSSEL
E-mail:   vdw@belspo.be
Internetadres(sen):   www.belspo.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12