Directie Facilities

Beheer en onderhoud van de installaties voor toegangscontrole en inbraakdetectie van het "Complex Koningsstraat"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Direction/Directie Facilities
Postadres :  Boulevard du Jardin Botanique/Kruidtuinlaan,20 , BE - 1035   Bruxelles/Brussel
Tel:   +32 22042092
Fax:   +32 22041500
E-mail:   slaporte@sprb.brussels
Internetadres(sen):   http://be.brussels/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314845

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Direction/Directie Facilities
Postadres :  Boulevard du Jardin Botanique/Kruidtuinlaan,20 ,BE -1035   Bruxelles
Tel:   +32 22042928
Fax:   +32 22041500
E-mail:   mderaoui@sprb.brussels
Internetadres(sen):   http://be.brussels/   http://be.brussels/

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Beheer en onderhoud van de installaties voor toegangscontrole en inbraakdetectie van het "Complex Koningsstraat"  
Referentienummer:   ECN-DIRFAC-3269-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50610000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Beheer en onderhoud van de installaties voor toegangscontrole en inbraakdetectie van het "Complex Koningsstraat"
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
II.2.4. Beschrijving
Beheer en onderhoud van de installaties voor toegangscontrole en inbraakdetectie van het "Complex Koningsstraat"  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-23   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Conseil D'Etat - Raad van State
Rue de la Science, 33 - Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Bruxelles - Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Conseil D'Etat - Raad van State
Rue de la Science, 33 - Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Bruxelles - Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12