Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Busstation De Lijn Brussel Zuid


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres :  Motstraat 20 , BE - 2800   Mechelen
Contactpersoon:   Johanna Van Campenhout
E-mail:   johanna.vancampenhout@delijn.be
Internetadres(sen):   www.delijn.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314836

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Talboom Group
Postadres :  A. Meersmansdreef 1 ,BE -2870   Puurs
Contactpersoon:   Dominique Wallez en Dilek Ceranoglu
E-mail:   dominique.wallez@talboom.be
Internetadres(sen):   http://www.talboom.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305292

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Busstation De Lijn Brussel Zuid  
Referentienummer:   De Lijn-PG1546-60248Bv2-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Wegnemen schuilhuisje, banken en vuilbakken.
Vervangen boordstenen en klinkers.
Plaatsing nieuwe windschermen en nieuwe zitelementen.
Vervangen bestaande verlichting.
Schilderen bestaande infrastructuur.
Installeren Wifi-punten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel Zuid
II.2.4. Beschrijving
 Wegnemen schuilhuisjes, banken en vuilbakken op het perron.   De luifel en het betonnen gebouwtje op het perron blijven behouden.   De RTI-borden en het informatiebord worden niet afgekoppeld. Deze blijven in dienst.    Vervangen boordstenen perron door nieuw model " De Lijn". De nieuwe boordsteen komt langs de perronzijde op dezelfde plaats (perron mag niet versmallen). Hierdoor moeten de watergreppel en de straatkolken die zich langsheen het perron bevinden, verplaatst worden. Er worden nieuwe straatkolken voorzien. De nieuwe watergreppels worden met 2 betonstraatstenen gemaakt zoals in de huidige situatie.    Vervangen klinkers van het perron rekening houdende met toegankelijkheid en blindenbegeleiding    De werkzone wordt beperkt tot wat nodig is voor het vervangen van de boordstenen, watergreppels en straatkolken.    Plaatsing nieuwe windschermen tussen kolommen bestaande luifel.    Plaatsing nieuwe zitelementen met hout tegen windschermen.    Plaatsing nieuwe zitelementen (kubussen) op rond plein ter afscherming van busverkeer.    Schilderen van betonnen gebouwtje waarbij de bestaande deuren en rolluiken behouden blijven. Aan de binnenzijde van dit gebouwtje worden geen werken voorzien met uitzondering van elektriciteitswerken.    Vervangen bestaande verlichting door LED-verlichting.    Installeren van Wifi-punten (nieuwe datakast te plaatsen in gebouwtje).  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
90   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 2, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-06   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-06
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12