Sociaal Wonen Arro Leuven Cvba-so

Totaalrenovatie keukens


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Postadres :  Wijgmaalsesteenweg 18 , BE - 3020   Herent
Contactpersoon:   Joris Vandebon
Tel:   +32 16316200
E-mail:   jvandebon@swleuven.be
Internetadres(sen):   www.swleuven.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314832


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Totaalrenovatie keukens  
Referentienummer:   SWaL-Leuven-renovatie-keukens-2018/0170/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45400000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanneming van werken voor de totaalrenovatie van keukens in 68 sociale huurwoningen te Heverlee (wijk Terbank) met mogelijke herhaling voor wijken in Lubbeek, Rotselaar, Tielt-Winge en Keerbergen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Leuven (Heverlee)
II.2.4. Beschrijving
Aanneming van werken voor de totaalrenovatie van keukens in 68 sociale huurwoningen met mogelijke herhaling in andere wijken te Keerbergen, Tielt-Winge, Rotselaar, Lubbeek  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
120   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-06   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-03-05
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-06
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   kantoren SWaL, Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 Herent

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank 1e aanleg
Smoldersplein 5 ,  BE - 3000   Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12