Stad Brussel - Departement Openbaar Patrimonium

Vervanging van het buitenschrijnwerk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Brussel - Departement Openbaar Patrimonium
Postadres :  Anspachlaan, 6 , BE - 1000   Brussel
E-mail:   secarch@brucity.be
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313338


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervanging van het buitenschrijnwerk  
Referentienummer:   VBX-Architecture-0660/0180/2018/GP-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45420000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vervanging van het buitenschrijnwerk :
PERCEEL 1: VERVANGING VAN HET BUITENSCHRIJNWERK IN HOUT EN IN IJZER VAN HET GEBOUW 2 EN VAN HET GEBOUW 3 VAN DE "ATHENEE EMILE BOCKSTAEL" DOOR HET BUITENSCHRIJNWERK IN GEPOEDERLAKT ALUMINIUM (0660/0029/2018 GP)
PERCEEL 2: VERVANGING VAN HET BUITENSCHRIJNWERK IN IJZER VAN DE "CRECHE STERCKX" DOOR HET BUITENSCHRIJNWERK IN GEPOEDERLAKT ALUMINIUM (0660/0030/2018 GP)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
borderel ramen beschikbaar