Directie Infrastructuur Van Het Openbaar Vervoer

Levering, vervoer, afladen elektr.kabels: renov.+nwe installaties metro Brussel (fase 2018-21).


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Postadres :  Vooruitgangsstraat 80 , BE - 1030   Brussel
Contactpersoon:   Mijnheer Jean Leclercq
Tel:   +322 2042277
E-mail:   jeleclercq@sprb.brussels
Internetadres(sen):   http://be.brussels   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311875


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering, vervoer, afladen elektr.kabels: renov.+nwe installaties metro Brussel (fase 2018-21).  
Referentienummer:   DITP-DIOV BM CSC-BB 1471-F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  31300000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zien punt II.2.4)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-06
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-25
Plaatselijke tijd:   10:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-06
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-25
Plaatselijke tijd:   10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De opening van de offertes gebeurt achter gesloten deuren en is niet openbaar, de dinsdag 25 september 2018 om 10u.