Sociaal Wonen Arro Leuven Cvba-so

Solveld, 24 huur- en 11 koopwoningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Postadres :  Wijgmaalsesteenweg 18 , BE - 3020   Herent
Contactpersoon:   Dries Vancoppenolle
Tel:   +32 16316200
E-mail:   dvancoppenolle@swleuven.be
Internetadres(sen):   www.swleuven.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=309935


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Solveld, 24 huur- en 11 koopwoningen  
Referentienummer:   SWaL-Solveld, Tielt-Winge 2010/0955/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van de eerste fase van wijk Solveld. Infrastructuur is niet inbegrepen en zal al aangelegd zijn met uitzondering van de voetpaden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
enkele aanvullingen (o.a. maatkasten, luifel) als addendum gepubliceerd