Politiezone 5344

Aankoop van semi-automatische pistolen en toebehoren

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Politiezone 5344
Hoedemaekerssquare, BE-1140 Brussel
Contact: Thijs Annick
Tel: +32 22492253 E-mail: annick.thijs@police.belgium.eu
Internet adressen:
www.polbruno.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aankoop van semi-automatische pistolen en toebehoren
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De huidige opdracht heeft tot doel de bewapening van de politiezone 5344 te vervolledigen en te vernieuwen over een periode van maximaal 4 jaar.
De opdracht betreft de aankoop en levering van:
- 270 pistolen van het merk "GLOCK" model 17 GEN 5 (of gelijkwaardig) - kaliber 9 mm.
- 540 laders voor de "GLOCK" model 17 GEN 5 (of gelijkwaardig). De laders zullen ook op de GLOCK serie "MZZ" moeten passen.
- 60 tactische lampen met stroboscoop die bevestigd worden op het dienstwapen (GLOCK 17)
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zie bestek
Zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor deelnemingsaanvragen11/09/2018 - 10:45
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/07/2018