Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

Leveren en plaatsen van asfalt


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres :  Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 , BE - 2018   Antwerpen
Tel:   +32 32246892
E-mail:   kylie.joly@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311900   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311900


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en plaatsen van asfalt  
Referentienummer:   AWV A'pen-X10-0-348_1M3D8E-18-08-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- gedeeltelijk affrezen van de bitumineuze verharding;
- leveren en plaatsen van een bitumineuze overlaging;
- aanbrengen van wegmarkeringen;
- installeren, verplaatsen, instandhouden en verwijderen van de werfsignalisatie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 12/07/2018
--------------------------------------------
Er werden 2 documenten toegevoegd aan de publicatie: "WB1 - Wijzigingen bestek.pdf" en "WB1 - Samenvattende opmeting inventaris.xls"