Havenbedrijf Antwerpen

Selectief slopen van voormalig douanegebouw ter hoogte van Kaai 702 Delwaidedok-Zuid - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Havenbedrijf Antwerpen
Postadres :  Zaha Hadidplein 1 , BE - 2030   Antwerpen
Contactpersoon:   Alle gebruikers
E-mail:   procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen):   www.portofantwerp.com  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Selectief slopen van voormalig douanegebouw ter hoogte van Kaai 702 Delwaidedok-Zuid - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging  
Referentienummer:   B10631
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45110000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijgevoegd vindt u een addendum dat deel uitmaakt van dit bestek.