Koninklijke Bibliotheek Van Belgïe

Aankoop van een geïntegreerd ticketing- en reservatiesysteem en bijhorende modules


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Koninklijke Bibliotheek van Belgïe
Postadres :  Keizerslaan 4 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Joachim Spyns
Tel:   +32 25195597
E-mail:   secdir@kbr.be
Internetadres(sen):   www.kbr.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311562


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van een geïntegreerd ticketing- en reservatiesysteem en bijhorende modules  
Referentienummer:   KBR-TICKET-2018-01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48481000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop van een geïntegreerd ticketing- en reservatiesysteem en bijhorende modules voor het nieuwe museum en de tijdelijke tentoonstellingen van de Koninklijke Bibliotheek van België
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
PV en presentatie van informatiesessies