Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost

HOLSBEEK FOD Binnenlandse Zaken : Werken in het kader van ingebruikname als gesloten centrum : Elektriciteit


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres :  Universiteitslaan, 1B , BE - 3500   HASSELT
Contactpersoon:   Luc Volkaerts
Tel:   +32 478383887
Fax:   +32 16318777
E-mail:   luc.volkaerts@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314895


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
HOLSBEEK FOD Binnenlandse Zaken : Werken in het kader van ingebruikname als gesloten centrum : Elektriciteit  
Referentienummer:   VRO-2018/212460/8E-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45310000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
HOLSBEEK FOD Binnenlandse Zaken : Werken in het kader van ingebruikname als gesloten centrum : Elektriciteit
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   HOLSBEEK
II.2.4. Beschrijving
HOLSBEEK FOD Binnenlandse Zaken : Werken in het kader van ingebruikname als gesloten centrum : Elektriciteit  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
80   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-30   09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-30
Plaatselijke tijd:   09:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De Inschrijvers moeten verplicht de plaatsen bezoeken waar de werken uitgevoerd moeten worden. De geleide bezoeken vinden plaats na voorafgaandelijke afspraak met de heer Luc VOLKAERTS, Technisch assistent telefoon: +32 16318736 - gsm +32 478383887 mail: luc.volkaerts@buildingsagency.be Na het bezoek zal aan de Inschrijver een attest gegeven worden. Dit attest moet verplicht bij de offerte gevoegd worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regie der Gebouwen - Juridische Dienst
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2 ,  BE - 1060   Brussel
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12