Borgloon

Borgloon: Buitengewoon onderhoud wegen 2017-2018


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Borgloon
Postadres :  Speelhof 10 , BE - 3840   Borgloon
Contactpersoon:   Dorien Liebens
Tel:   +32 12673613
E-mail:   dorien.liebens@borgloon.be
Internetadres(sen):   www.borgloon.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314893

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Antea Group
Postadres :  Kempische Steenweg 293, bus 32 ,BE -3500   Hasselt
Tel:   +32 11897700
Fax:   +32 11897701
E-mail:   pol.kinnart@anteagroup.com
Internetadres(sen):   www.anteagroup.com   www.anteagroup.com

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Borgloon: Buitengewoon onderhoud wegen 2017-2018  
Referentienummer:   Stad Borgloon-422670-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
- Signalisatie van de werken
- Opbreken lijnvormige elementen, .
- Freeswerken van de toplaag
- Wegherstellingswerken
- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
- Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt
- Aanleg van kantstroken en boordstenen
- Plaatsen van straatkolken
- Belijningen en bebordingen (signalisatie)
- .
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE223
II.2.4. Beschrijving
Buitengewoon onderhoud wegen 2017-2018  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-30   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-08-25
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-30
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Administratief centrum Kanunnikenhuis, Speelhof 10 te 3840 Borgloon Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Inschrijvers ten overstaan van een afgevaardigde van de stad Borgloon


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12