Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost

TERVUREN Koninklijk Museum Midden Afrika - Koloniënpaleis - Inrichten van een tijdelijke parking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres :  Universiteitslaan, 1B , BE - 3500   HASSELT
Contactpersoon:   Werner Carmans
Tel:   +32 470206968
Fax:   +32 16318777
E-mail:   werner.carmans@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsgagency.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314865


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TERVUREN Koninklijk Museum Midden Afrika - Koloniënpaleis - Inrichten van een tijdelijke parking  
Referentienummer:   VRO-2018/210705/261A-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45223300
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
TERVUREN Koninklijk Museum Midden Afrika - Koloniënpaleis - Inrichten van een tijdelijke parking
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   TERVUREN
II.2.4. Beschrijving
TERVUREN Koninklijk Museum Midden Afrika - Koloniënpaleis - Inrichten van een tijdelijke parking  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
30   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-30   09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-30
Plaatselijke tijd:   09:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De Inschrijvers moeten verplicht de plaatsen bezoeken waar de werken uitgevoerd moeten worden. De geleide bezoeken vinden plaats na voorafgaandelijke afspraak met de heer Werner CARMANS, Attaché Architect, gsm +32 470206968 mail: werner.carmans@buildingsagency.be of de heer Eddy BRIELS, Technisch deskundige - gsm +32 479819670 mail: eddy.briels@buildingsagency.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regie der Gebouwen - Juridische Dienst
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2 ,  BE - 1060   Brussel
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12