Vzw Katholiek Secundair Onderwijs Hasselt - Kindsheid Jesu Sint-jozef

KSO Hasselt - renovatie turnzaal, sanitair en kleedkamers - perceel CVVS


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  vzw Katholiek Secundair Onderwijs Hasselt - Kindsheid Jesu Sint-Jozef
Postadres :  Kempische Steenweg 400 , BE - 3500   Hasselt
Contactpersoon:   Dhr. Werner Nevels
Tel:   +32 11278460
E-mail:   addir2.hkj@kjhasselt.be
Internetadres(sen):   www.kjhasselt.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314816

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  nv De Klerck Engineering
Postadres :  Oud-Strijderslaan 14 ,BE -8200   Brugge
Tel:   +32 50320122
E-mail:   aanbesteding@sdke.be
Internetadres(sen):   www.sdke.be   http://www.sdke.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
KSO Hasselt - renovatie turnzaal, sanitair en kleedkamers - perceel CVVS  
Referentienummer:   SDKE-7756-010-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45330000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
KSO Hasselt - renovatie turnzaal, sanitair en kleedkamers - perceel CVVS
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kempische Steenweg 400, 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
KSO Hasselt - renovatie turnzaal, sanitairen en kleedkamers - perceel CVVS  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D17


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-03   14:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   8   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-03
Plaatselijke tijd:   14:30
Adres:   KSO Hasselt - zaal 'De Luwte 1' - Kempische Steenweg 400, 3500 Hasselt

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
bevoegde rechtbank ,  BE - 3500   Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12