Vk Studio Architects, Planners And Designers

AZ Sint-Jan Brugge - Oostende AV Uitbreiding beddenliften


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VK STUDIO Architects, Planners and Designers
Postadres :  Brugsesteenweg 210 , BE - 8800   Roeselare
Tel:   +32 51262020
E-mail:   marieke.d@vkgroup.be
Internetadres(sen):   www.vkgroup.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310772


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AZ Sint-Jan Brugge - Oostende AV Uitbreiding beddenliften  
Referentienummer:   VKS-B116213-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
AZ Sint-Jan Brugge - Oostende AV
Uitbreiding beddenliften
Perceel 1 - Gesloten ruwbouw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Dit erratum houdt een addendum in aan het aanbestedingsdossier.
Gelieve rekening te houden met deze bijkomende info bij het opmaken van uw offerte.
Bijlage 7 - Info Antenne wordt toegevoegd in functie van de werfinrichting.
Zie ook document in bijlage in dit erratum.