Az Groeninge Vzw

Aankoop Hogedrukbestendige veiligheidsnaalden voor poortcatheters


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AZ Groeninge vzw
Postadres :  Kennedylaan 4 , BE - 8500   Kortrijk
Contactpersoon:   Mevrouw Griet Laleman
Tel:   +32 56635406
Fax:   +32 56635408
E-mail:   Griet.laleman@azgroeninge.be
Internetadres(sen):   www.azgroeninge.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop Hogedrukbestendige veiligheidsnaalden voor poortcatheters  
Referentienummer:   2018/476
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33141320
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
II.2.4. Beschrijving
Aankoop Hogedrukbestendige veiligheidsnaalden voor poortcatheters  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   40
*  Service  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
2   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.* In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Z score: document uitgaande van een erkend accountingkantoor of revisor met vermelding Z - score (altman) van de aanbiedende partij. Berekeningswijze:0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +0,998 x Omzet / Totale bezittingen.De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.Minimumeis: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8.Wanneer de score lager is,  is een expliciete verklaring van de revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht.  In voorkomend geval dient de revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven  én zal de aanbieder toch een borg van 5% stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
1. Z-score van 1,8
De aanbestedende overheid heeft het recht om op basis van de verklaring door de revisor de kandidaat al dan niet te weren.
De Aanbestedende Overheid heeft tevens, bij vaststelling van een lagere score dan 1,8, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
2. recente bankverklaring

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Certificaten die door officieel erkende instituten of diensten voor kwaliteitscontrole zijn opgesteld, waarin de overeenstemming van goed geïdentificeerde producten wordt bevestigd door middel van referenties naar technische specificaties of normen.3. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.4. De vermelding van de systemen voor het beheer van de toeleveringsketen en de traceersystemen die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht.5. Een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht.6. Notificatie van distributie en/of uitvoer van medische hulpmiddelen artikel 10 bis van KB 18/03/1999 betreffende medische hulpiddelen (FAGG notificatie)7. Attesten waaruit volgende blijkt: vrij van potentieel gevaarlijke stoffen (latex,DEHP; zie ook ECHA lijst EU); steriel materiaal: wijze van sterilisatie8. CE-attesten - geldig op moment van dossier/gunning9. Conformiteitsverklaring voor gevraagde producten

Eventuele minimumeisen:
1. Minimum 3 referenties met attesten van goede uitvoering (andere dan AZ Groeninge) over de laatste 3 jaar; het is een pluspunt indien deze referenties van dezelfde grootorde zijn.
2. documenten voorleggen
3. documenten voorleggen
4. documenten voorleggen
5. documenten voorleggen
6. uw FAGG notificatienummer attesteren
7. kopie van attesten
8. CE attest
9. conformiteitsverklaring


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-21   09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-11-19
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-21
Plaatselijke tijd:   09:00 Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, AFDELING KORTRIJK
BURGEMEESTER NOLFSTRAAT 10A ,  BE - 8500   KORTRIJK

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12