Sportag

Ontwerp, aanleg, (mede)financiering, onderhoud en exploitatie van een BMX-parcours en onderhoud van het Bikepark op de site van de sporthal Denderdal te Erembodegem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  SportAG
Postadres :  Kapellekensbaan 8 , BE - 9320   Erembodegem
Contactpersoon:   Sven Van Keymeulen
E-mail:   sven.vankeymeulen@sportag.be
Internetadres(sen):   https://www.aalstsport.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310632


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerp, aanleg, (mede)financiering, onderhoud en exploitatie van een BMX-parcours en onderhoud van het Bikepark op de site van de sporthal Denderdal te Erembodegem  
Referentienummer:   De Keuster Advocaten-17.087A-F24_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De Aanbestedende Overheid is op zoek naar een concessiehouder met het oog op het ontwerp, aanleg, (mede)financiering, onderhoud en exploitatie van een BMX-parcours gelegen aan de Kortestraat in Erembodegem (Aalst). Bijkomend wordt de concessiehouder gevraagd het onderhoud en de exploitatie van het reeds op de site aanwezige Bikepark op zich te nemen. Het bikepark dient steeds publiek toegankelijk te zijn.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-07-13
Plaatselijke tijd:   12:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-07-20
Plaatselijke tijd:   15:00
Afdelingsnummer:   I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Officiële benaming
In plaats van:

Te lezen:
Sport AG
Afdelingsnummer:   I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Adres
In plaats van:

Te lezen:
Kapellekensbaan 8
Afdelingsnummer:   I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Plaats
In plaats van:

Te lezen:
Aalst
Afdelingsnummer:   I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Postcode
In plaats van:

Te lezen:
9320
Afdelingsnummer:   I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Contactpersoon
In plaats van:

Te lezen:
Sven Van Keymeulen
Afdelingsnummer:   I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   E-mail
In plaats van:

Te lezen:
sven.vankeymeulen@sportag.be
Afdelingsnummer:   I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Hoofdadres
In plaats van:

Te lezen:
http://www.sportag.be
Afdelingsnummer:   VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Nadere inlichtingen
In plaats van:

Te lezen:
De elektronische indiening dient, in afwijking van het bepaalde in het bestek (zie pagina 24) te gebeuren door het verzenden van een e-mail aan: sven.vankeymeulen@sportag.be en/of patrick.vandevelde@dkc-law.be