Verko

VV Terminaltrekker 2018


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Verko
Postadres :  Bevrijdingslaan 201 , BE - 9200   Dendermonde
Contactpersoon:   Bart Descamps
Tel:   +32 52251818
Fax:   +32 52200142
E-mail:   bart.descamps@dds-verko.be
Internetadres(sen):   www.dds-verko.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314938


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VV Terminaltrekker 2018  
Referentienummer:   Verko-VV Terminaltrekker 2018-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34138000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Openbare procedure voor de levering van een nieuwe terminaltrekker voor rekening van Verko.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   01

II.2.1. Benaming
De levering van een nieuwe terminaltrekker  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE232
Voornaamste plaats van uitvoering:   Dendermonde
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de levering van een nieuwe terminaltrekker voor het trekken van 90m³ opleggers en de overname van een tweedehands terminaltrekker.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
3   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   02

II.2.1. Benaming
De overname van een tweedehands terminaltrekker  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE232
Voornaamste plaats van uitvoering:   Dendermonde
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de levering van een nieuwe terminaltrekker voor het trekken van 90m³ opleggers en de overname van een tweedehands terminaltrekker.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
3   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-04   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-04
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Kantoren Verko, Bevrijdingslaan 201, Dendermonde, Koningszaal

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek en offerteformulier zijn te verkrijgen bij Verko in Dendermonde, Bevrijdingslaan 201, tegen een prijs van ?20,00 incl. BTW. Betaling contant bij afhaling of per post na ontvangst betaling op rekeningnummer BE 05 7372 2401 5075 met als mededeling VV Terminaltrekker 2018.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van het arrondissement Dendermonde ,  BE - 9200   Dendermonde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van het arrondissement Dendermonde ,  BE - 9200   Dendermonde

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van het arrondissement Dendermonde ,  BE - 9200   Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12