Gemeente Grimbergen

Afkoppelingswerken op privé domein Brusselsesteenweg, Heidebaan & Verbrande Brugsesteenwg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Grimbergen
Postadres :  Prinsenstraat 3 , BE - 1850   Grimbergen
Contactpersoon:   De heer Kris De Becker
Tel:   +32 22601317
Fax:   +32 22701266
E-mail:   kris.debecker@grimbergen.be
Internetadres(sen):   www.grimbergen.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Gemeente Grimbergen
Postadres :  Prinsenstraat 3 ,BE -1850   Grimbergen
Contactpersoon:   De heer Kris De Becker
Tel:   +32 22601317
Fax:   +32 22701266
E-mail:   kris.debecker@grimbergen.be
Internetadres(sen):   www.grimbergen.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afkoppelingswerken op privé domein Brusselsesteenweg, Heidebaan & Verbrande Brugsesteenwg  
Referentienummer:   2018/640
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232411
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van deze werken wordt opgedeeld in 3 percelen:
Perceel 1: Afkoppelingswerken op privé domein in de Brusselsesteenweg (N202);
Perceel 2: Afkoppelingswerken op privé domein in de Heidebaan;
Perceel 3: Afkoppelingswerken op privé domein in de Verbrande Brug.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel 1: Brusselsesteenweg (N202)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brusselsesteenweg, Heidebaan & Verbrande Brugsesteenweg
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het afkoppelen van hemel- en afvalwater tot rooilijn op privé-eigendom voor perceel 1 van ongeveer 75 tal woningen gelegen in de Brusselsesteenweg (N202) te Grimbergen.   Nota:   De aanbestedende overheid behoudt zich het recht om willekeurige afkoppelingswerken op privaat terrein niet te laten uitvoeren door de aannemer.   De aannemer kan onder geen enkel beding schadevergoeding vragen voor afkoppelingswerken op privaat terrein die hij niet dient uit te voeren.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
47   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel 2: Heidebaan  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brusselsesteenweg, Heidebaan & Verbrande Brugsesteenweg
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het afkoppelen van hemel- en afvalwater tot rooilijn op privé-eigendom voor perceel 2 van ongeveer 15 woningen gelegen in de Heidebaan te Grimbergen.   Nota:   De aanbestedende overheid behoudt zich het recht om willekeurige afkoppelingswerken op privaat terrein niet te laten uitvoeren door de aannemer.   De aannemer kan onder geen enkel beding schadevergoeding vragen voor afkoppelingswerken op privaat terrein die hij niet dient uit te voeren.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
7   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Perceel 3: Verbrande Brugsesteenweg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brusselsesteenweg, Heidebaan & Verbrande Brugsesteenweg
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het afkoppelen van hemel- en afvalwater tot rooilijn op privé-eigendom voor perceel 3 van ongeveer 10 woningen gelegen in de Verbrande Brugsesteenweg (tussen kruispunt Kareelstraat en Kruispunt Humbeeksesteenweg) te Grimbergen.   De aanbestedende overheid behoudt zich het recht om willekeurige afkoppelingswerken op privaat terrein niet te laten uitvoeren door de aannemer.   De aannemer kan onder geen enkel beding schadevergoeding vragen voor afkoppelingswerken op privaat terrein die hij niet dient uit te voeren.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
6   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver: niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld. niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; in orde is met de betaling van belastingenzich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen,

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-14   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-03-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-14
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Gaston Geleynzaal Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: De afkoppelingsstudies behoren niet tot de aanbestedingsdocumenten, omwille van de wet op de Privacy. Inschrijvers dienen de afkoppelingsstudies in te kijken op het gemeentehuis van Grimbergen. Bijlage D - attest inzage plannen dient bij inzage gedagtekend en afgestempeld worden door de bevoegde afgevaardigde van de gemeente Grimbergen (zie uitsluitingscriteria).

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gemeente Grimbergen
Prinsenstraat 3 ,  BE - 1850   Grimbergen
Tel:   +32 22601211
Fax:   +32 22701266
E-mail:   gemeentebestuur@grimbergen.be
Internetadres(sen):   www.grimbergen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09