Kempisch Tehuis Cvba

Renovatie van 40 woningen te Zonhoven 3


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Kempisch Tehuis cvba
Postadres :  Ringlaan 20 , BE - 3530   Houthalen-Helchteren
Contactpersoon:   Mevrouw Ellen Pacan
Tel:   +32 11810704
Fax:   +32 11525986
E-mail:   ellen.pacan@cvkt.be
Internetadres(sen):   www.kempischtehuis.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie van 40 woningen te Zonhoven 3  
Referentienummer:   2014/0258/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE222
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zonhoven
II.2.4. Beschrijving
Renovatie van 40 woningen te Zonhoven 3.   Plaats van uitvoering:   Rozenstraat 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54 en 55   Tulpenstraat 2, 4, 8, 10 en 12   Leliestraat 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 en 14   Beverzakbroekweg 6A, 6, 8A en 8   De werken worden uitgevoerd in 4 fases.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
973   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Bewijs van Erkenning zoals opgenomen in het bestek.

Eventuele minimumeisen:
1. Erkend zijn in klasse D6.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-17   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-05-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-17
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Kempisch Tehuis cvba, Ringlaan 20 te 3530 Houthalen-Helchteren Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, Limburg
Parklaan 25 bus 2 ,  BE - 3500   Hasselt
Tel:   +32 11374154
Internetadres(sen):   https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-limburg-afdeling-hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09