Log'iris S.a..

Aanwijzing van een ontwerper. Architectuur en engineeringopdrachten Renovatie gericht op het in orde brengen van de brandnormen van de appartementsgebouwen Gen. Henrystraat 134-138 te 1040 Brussel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  LOG'IRIS S.A.
Postadres :  Promenade Hippolyte Rolin, 1 , BE - 1040   Brussel
Contactpersoon:   Mevr. Sophie Paridaens
Tel:   +32 27380736
E-mail:   SParidaens@sisp.irisnet.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316961   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316961


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanwijzing van een ontwerper. Architectuur en engineeringopdrachten Renovatie gericht op het in orde brengen van de brandnormen van de appartementsgebouwen Gen. Henrystraat 134-138 te 1040 Brussel  
Referentienummer:   Log'Iris-2270/2018/01/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Volledige opdracht betreffende de studie en de opvolging van de werken van renovatie gericht op het in orde brengen van de brandnormen van de appartementsgebouwen Generaal Henrylaan 134, 136 en 138 met inachtneming van een duurzame en ecologische visie.
De aard van de geplande interventies in de gebouwen, is:
Enerzijds structureel, in de zin dat 3 noodtrappenhuizen moeten gesloopt worden om ze volledig effectief te maken en conform, onder voorbehoud van elke andere mogelijke hypothese.
Anderzijds van technische orde, in termen van elektrische conformiteit.
En betreft ten slotte de onderverdeling tussen appartementen, tussen verschillende eenheden door de vervanging van de brandwerende deuren, door het dichtmaken van de technische schachten tussen appartementen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Generaal Henrystraat 134, 136 en 138 te 1040 Etterbeek
II.2.4. Beschrijving
Zie Punt II.1.4.   De opdracht is gericht op de aanwijzing van een ontwerper die belast wordt met de volledige opdracht betreffende de studie en de opvolging van de werken van renovatie gericht op het in orde brengen van de brandnormen van de appartementsgebouwen Generaal Henrylaan 134, 136 en 138 met inachtneming van een duurzame en ecologische visie.   Het budget van de werken beloopt 1.354.000,00? zbtw   Voor deze opdracht wenst de aanbestedende dienst een multidisciplinair team aan te stellen bestaande uit een architect en een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere technieken.   De aanbestedende overheid wenst een rechtstreekse contractuele relatie te hebben met een multidisciplinair team dat bestaat uit een architect en een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere technieken.   In de veronderstelling dat het specifieke personeel dat nodig is om alle geplande opdrachten uit te voeren zich niet binnen eenzelfde professionele structuur bevindt, wordt een deelnemersteam gevormd door een combinatie van ondernemers. De verschillende natuurlijke of rechtspersonen die deze combinatie vormen, handelen gezamenlijk namens de combinatie. De architect vertegenwoordigt de combinatie ten opzichte van de aanbestedende overheid en is belast met de coördinatie van de studies en van de prestaties van de andere leden van de vereniging.   Elk lid van de combinatie van ondernemers ondertekent de kandidatuur.   Kandidaturen die de opdrachtgever vanaf de selectiefase niet kunnen verzekeren deze contractuele relatie te zullen genieten, worden verworpen.   De aandacht van de ondernemers die (i) alleen of in een combinatie met andere ondernemers, of ii) in verschillend samengestelde combinaties) verschillende kandidaturen indienen, en van de combinaties waarbinnen zij zouden deelnemen, wordt gevestigd op het feit dat het, zoals bepaald in artikel 54 § 2 van het koninklijk besluit van 18 april 2017, verboden is om in het stadium van de indiening van de offertes meerdere keren deel te nemen. Het gevolg van dat verbod is dat alle offertes van inschrijvers die bij een meervoudige deelneming betrokken zijn, moeten worden verworpen.   Bij selectie van de twee kandidaten die bij de meervoudige deelneming van een ondernemer betrokken zijn, kan die laatste slechts een offerte indienen in het kader van één van beide kandidaten. De betrokken kandidaten moeten op die situatie anticiperen om te vermijden dat hun offerte wordt verworpen.   Bij meerdere deelnemingen van één of verschillende ondernemers verloopt de selectieprocedure als volgt:   1) In een eerste fase gaat de aanbestedende overheid over tot de analyse en voorlopige rangschikking van de betrokken kandidaten, rekening houdend met eventuele dubbele offertes;   2) In een tweede fase informeert de aanbestedende overheid de combinaties met het risico op een dubbele offerte over hun voorlopige rangschikking en verzoekt zij de operatoren die in verschillende combinaties voorkomen, de combinatie te kiezen via de welke de offerte wordt ingediend ;   3) In een derde fase gaat de aanbestedende overheid over tot de definitieve rangschikking van de kandidaturen nadat zij één of verschillende combinaties met het risico op een dubbele offerte heeft geschrapt, en nodigt zij de verschillende kandidaten uit om een offerte te formuleren  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
6   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 mogen de kandidaten zich niet in één van de in de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 bedoelde uitsluitingsgronden bevinden.De kandidaten voegen bij hun aanvraag tot deelneming:Voor het bureau of elk lid van de combinatie van ondernemers:A/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en van art. 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017:De kandidaat die geen personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegt bij zijn deelnemingsaanvraag een verklaring op eer waaruit dat feit blijkt.De kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegt bij zijn deelnemingsaanvraag een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen. De kandidaat die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt dat niet hierboven wordt bedoeld, sluit een attest in dat werd uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid en dat bevestigt dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.Het attest heeft betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen.B/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en van art. 63 van het koninklijk besluit van 18 april 2017:De kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste ontvangstdatum van de deelnemingsaanvragen.Belgische kandidaten moeten een door de FOD Financiën uitgereikt attest voorleggen.C/ De eventuele corrigerende maatregelen bedoeld in art. 70 van de wet van 17 juni 2016 Overeenkomstig artikel 39 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 waarin wordt bepaald dat in de opdrachtdocumenten het toepassingsgebied van de verklaring op erewoord kan worden verruimd, verklaart de kandidaat door de indiening van zijn deelnemingsaanvraag: ? op erewoord in het bezit te zijn van de onderstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de kandidaat in aanmerking komt voor de selectie). D/ StrafregisterVoor elk teamlid (rechtspersoon): Uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land.E/ Bewijs van afwezigheid van faillissement Voor elk teamlid (rechtspersoon), een door de bevoegde instantie van het betreffende land afgeleverd bewijs dat aantoont dat de kandidaat of inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, er voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.Voor de documenten hernomen aan punten A/, B/ et E/, zal de aanbestedende overheidTelemarc gebruiken en zij zullen enkel aan de gegadigden worden gevraagd indien zij op deze manier niet kunnen worden verkregen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De kandidaten voegen bij hun aanvraag tot deelneming:1.TITELS1. Afschrift van de titels 1.1 Voor de architect: Zie bijlage aan punt III.1.31.2 Voor de ingenieur stabiliteit: zie bijlage aan punt III.1.31.3 Voor de ingenieur bijzondere technieken : Zie bijlage aan punt III.1.32. Vakbekwaamheid : Zie bijlage aan punt III.1.3

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:


III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-17   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De aanbestedende overheid past de in de artikelen 128 en 129 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 bepaalde overgangsmaatregelen toe en maakt geen gebruik van elektronische communicatiemiddelen.De eerste fase van onderhavige procedure bestaat uit de verzending, door de kandidaten, van de documenten die in de punten III.2 van deze aankondiging worden vermeld. Op basis daarvan zal de aanbestedende overheid overgaan tot een selectie van de kandidaten. Het bestek wordt enkel aan de geselecteerde kandidaten toegestuurd.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL
Quatre Brasstraat 13 ,  BE - 1000   Brussel
E-mail:   info@just.fgov.be
Internetadres(sen):   https://justice.belgium.be/fr

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10