Sint-trudo Ziekenhuis Vzw

Raamovereenkomst monitoren ,centrales en telemetrie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sint-Trudo Ziekenhuis VZW
Postadres :  Diestersteenweg 100 , BE - 3800   Sint-Truiden
Contactpersoon:   De heer Erik Maesen
Tel:   +32 11699017
Fax:   +32 11699076
E-mail:   erik.maesen@stzh.be
Internetadres(sen):   www.sint-trudo.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst monitoren ,centrales en telemetrie  
Referentienummer:   EM-2018-003
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33195100
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Monitoren  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Trudo Ziekenhuis VZW, Diestersteenweg 100 te 3800 Sint-Truiden
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit en gebruiksgemak  -  weging:   20
*  Klantenservice, opleiding en technische bijstand  -  weging:   30
*  Technische waarde en innovatie  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   30

Lot   2

II.2.1. Benaming
Centrales  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Trudo Ziekenhuis VZW, Diestersteenweg 100 te 3800 Sint-Truiden
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit en gebruiksgemak  -  weging:   20
*  Klantenservice, opleiding en technische bijstand  -  weging:   30
*  Technische waarde en innovatie  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   30

Lot   3

II.2.1. Benaming
Telemetrietoestellen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Trudo Ziekenhuis VZW, Diestersteenweg 100 te 3800 Sint-Truiden
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit en gebruiksgemak  -  weging:   20
*  Klantenservice, opleiding en technische bijstand  -  weging:   30
*  Technische waarde en innovatie  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   30


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2018/S 046-101001

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Monitoren

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-31

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   JA

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Acertys Healthcare NV
Postadres:   Oeyvaersbosch 12 ,BE -2630   Aartselaar
Tel:   +32 38701111
Fax:   +32 38701112
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   DRAGER MEDICAL BELGIUM NV
Postadres:   Heide 10 ,BE -1780   Wemmel
Tel:   +32 24626211
Fax:   +32 24626201
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   INNOMEDIQ BVBA
Postadres:   Betekomsesteenweg 47C ,BE -3200   Aarschot
Tel:   +32 16252690
Fax:   +32 16572590
E-mail:   info@innomediq.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   PHILIPS BELGIUM COMMERCIAL NV
Postadres:   Tweestationsstraat 80 ,BE -1070   Brussel
Tel:   +32 25257252
Fax:   +32 25256545
E-mail:   pieter.addiers@philips.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2 :  Centrales

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-31

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   JA

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   INNOMEDIQ BVBA
Postadres:   Betekomsesteenweg 47C ,BE -3200   Aarschot
Tel:   +32 16252690
Fax:   +32 16572590
E-mail:   info@innomediq.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Acertys Healthcare NV
Postadres:   Oeyvaersbosch 12 ,BE -2630   Aartselaar
Tel:   +32 38701111
Fax:   +32 38701112
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   DRAGER MEDICAL BELGIUM NV
Postadres:   Heide 10 ,BE -1780   Wemmel
Tel:   +32 24626211
Fax:   +32 24626201
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   PHILIPS BELGIUM COMMERCIAL NV
Postadres:   Tweestationsstraat 80 ,BE -1070   Brussel
Tel:   +32 25257252
Fax:   +32 25256545
E-mail:   pieter.addiers@philips.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3 :  Telemetrietoestellen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-31

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   JA

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Acertys Healthcare NV
Postadres:   Oeyvaersbosch 12 ,BE -2630   Aartselaar
Tel:   +32 38701111
Fax:   +32 38701112
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   DRAGER MEDICAL BELGIUM NV
Postadres:   Heide 10 ,BE -1780   Wemmel
Tel:   +32 24626211
Fax:   +32 24626201
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   INNOMEDIQ BVBA
Postadres:   Betekomsesteenweg 47C ,BE -3200   Aarschot
Tel:   +32 16252690
Fax:   +32 16572590
E-mail:   info@innomediq.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   PHILIPS BELGIUM COMMERCIAL NV
Postadres:   Tweestationsstraat 80 ,BE -1070   Brussel
Tel:   +32 25257252
Fax:   +32 25256545
E-mail:   pieter.addiers@philips.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Sint-Trudo Ziekenhuis ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08