Gemeente Beveren

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering en installatie van gemeenschappelijke software voor beleidsplanning en boekhouding in het kader van de beleids -en beheerscyclus van gemeente en OCMW Beveren.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  gemeente Beveren
Postadres :  Stationsstraat 2 , BE - 9120   Beveren
Contactpersoon:   De heer Christopher De Paepe
Tel:   +32 37501732
Fax:   +32 37501524
E-mail:   christopher.de.paepe@beveren.be
Internetadres(sen):   www.beveren.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering en installatie van gemeenschappelijke software voor beleidsplanning en boekhouding in het kader van de beleids -en beheerscyclus van gemeente en OCMW Beveren.  
Referentienummer:   2018/043
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48440000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE236
Voornaamste plaats van uitvoering:   zie lastenboek
II.2.4. Beschrijving
Levering en installatie van gemeenschappelijke software voor beleidsplanning en boekhouding in het kader van de beleids -en beheerscyclus van gemeente en OCMW Beveren.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit, openheid, technische mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid  -  weging:   40
*  Ondersteuning en opleiding (kwaliteit na verkoop)  -  weging:   10
*  Implementatie/plan van aanpak  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
60   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Er worden minimaal 2 referenties gevraagd van gerealiseerde implementaties van gelijkaardige projecten (met grotendeels vergelijkbare specificaties zoals vermeld in onderhavig lastenboek) in de afgelopen 2 jaar, in Vlaamse gemeenten met minimaal 25.000 inwoners.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-11
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08