Agentschap Voor Innoveren En Ondernemen

Opdracht voor de totstandkoming van een raamcontract voor verschillende expertises.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap voor Innoveren en Ondernemen
Postadres :  Koning Albert II-laan 35 bus 12 , BE - 1030   Brussel
Tel:   +32 25530832
E-mail:   Liesbeth.remue@vlaio.be
Internetadres(sen):   www.vlaio.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316926


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor de totstandkoming van een raamcontract voor verschillende expertises.  
Referentienummer:   AIO-OHO.2018.016-F02-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opdracht voor de totstandkoming van een raamcontract voor volgende expertises:
- veiligheidsrapportages;
- het uitvoeren van milieubeoordelingen en milieutechnische expertise;
- financieel-economische haalbaarheidsanalyses en marktverkenning ten behoeve van vastgoedontwikkelingen en het bedrijfshuisvestingsbeleid;
- procesbegeleiding bij complexe ruimtelijk-economische dossiers waaronder handelsvestigingsconvenanten; in functie van deze procesbegeleiding zijn de volgende competenties vereist: het uitwerken van praatplannen/inrichtingsschetsen, het voeren van onderhandelingen, bemiddeling en communicatie-initiatieven;
- economische impactanalyses in het kader van globale effectenrapportage bij investeringsprojecten
- studie en monitoring bodemsanering;
- service design.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Veiligheidsrapportages  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Veiligheidsrapportages  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs

Lot   2

II.2.1. Benaming
het uitvoeren van milieubeoordelingen en milieutechnische expertise  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
het uitvoeren van milieubeoordelingen en milieutechnische expertise  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs

Lot   3

II.2.1. Benaming
financieel-economische haalbaarheidsanalyses en marktverkenning ten behoeve van vastgoedontwikkelingen en het bedrijfshuisvestingsbeleid  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
financieel-economische haalbaarheidsanalyses en marktverkenning ten behoeve van vastgoedontwikkelingen en het bedrijfshuisvestingsbeleid  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs

Lot   4

II.2.1. Benaming
procesbegeleiding  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
procesbegeleiding bij complexe ruimtelijk-economische dossiers waaronder ook handelsvestigingsconvenanten. In functie van deze procesbegeleiding zijn de volgende competenties vereist: het uitwerken van praatplannen/inrichtingsschetsen, het voeren van onderhandelingen, het voeren van bemiddeling, input leveren voor het bepalen van een communicatiestrategie.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs

Lot   5

II.2.1. Benaming
economische impactanalyses in het kader van globale effectenrapportage bij investeringsprojecten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
economische impactanalyses in het kader van globale effectenrapportage bij investeringsprojecten  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs

Lot   6

II.2.1. Benaming
studie en monitoring bodemsanering  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
studie en monitoring bodemsanering  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs

Lot   7

II.2.1. Benaming
service design  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
service design  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Antena
Postadres:   Buchtenstraat 9 ,BE   Gent
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Antena
Postadres:   Buchtenstraat 9 ,BE   Gent
NUTS-code:   BE2
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   RebelGroup
Postadres:   Maria-Theresialei 7 ,BE   Antwerpen
NUTS-code:   BE2
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ProFlow
Postadres:   Meirelos, 7 ,BE   Deinze
NUTS-code:   BE2
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   5

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   RebelGroup
Postadres:   Maria-Theresialei 7 ,BE   Antwerpen
NUTS-code:   BE2
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   6

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ABO
Postadres:   Derbystraat 55 ,BE   Sint-Denijs-Westrem
NUTS-code:   BE2
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   7

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Studio Dott ,BE   Antwerpen
NUTS-code:   BE2
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RvS ,  BE   Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State ,  BE   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08