Iok Afvalbeheer

Infrastructuurwerken uitbreiding recyclagepark Baarle-Hertog


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  IOK Afvalbeheer
Postadres :  Antwerpseweg 1 , BE - 2440   Geel
Contactpersoon:   De heer Jonathan De Witte
Tel:   +32 14562766
E-mail:   jonathan.dewitte@iok.be
Internetadres(sen):   www.iok.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Infrastructuurwerken uitbreiding recyclagepark Baarle-Hertog  
Referentienummer:   2018/JVP/6051RPBH/103
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   IOK Afvalbeheer > Recyclagepark Baarle-Hertog
II.2.4. Beschrijving
Infrastructuurwerken uitbreiding recyclagepark Baarle-Hertog.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2018/S 148-337776

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Infrastructuurwerken uitbreiding recyclagepark Baarle-Hertog

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Opdracht werd dubbel gepubliceerd. Een van de dubbele opdrachten wordt hierbij stopgezet. De opdracht met mogelijkheid indiening via e-tendering blijft actief en is de enige juiste.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08