Stad Sint-niklaas

Afsluiten raamcontract voor het uitvoeren van wettelijke technische keuringen aan materialen en machines van het stadsbestuur, OCMW en Politiezone van Sint-Niklaas en aanverwante entiteiten, AGB 't Bau-huis, alsook het gemeentebestuur, het OCMW en de lokale politie van Zwijndrecht


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Sint-Niklaas
Postadres :  Grote Markt 1 , BE - 9100   Sint-Niklaas
Contactpersoon:   Mevrouw Carine Quintelier
Tel:   +32 37783556
E-mail:   overheidsopdrachtenleveringen@sint-niklaas.be
Internetadres(sen):   https://www.sint-niklaas.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  team overheidsopdrachten (leveringen en diensten)
Postadres :  Industriepark-Noord 4 ,BE -9100   Sint-Niklaas
Contactpersoon:   Mevrouw Carine Quintelier
Tel:   +32 37783556
E-mail:   overheidsopdrachtenleveringen@sint-niklaas.be
Internetadres(sen):   https://www.sint-niklaas.be/  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
afsluiten raamcontract voor het uitvoeren van wettelijke technische keuringen aan materialen en machines van het stadsbestuur, OCMW en Politiezone van Sint-Niklaas en aanverwante entiteiten, AGB 't Bau-huis, alsook het gemeentebestuur, het OCMW en de lokale politie van Zwijndrecht  
Referentienummer:   2018-024/OVA/keuringen/KVB-CQ
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50700000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Elektrische installaties  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE236
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse gebouwen van het stadsbestuur, OCMW, en AGB 't Bau-Huis te Sint-Niklaas; gemeente, OCMW en Lokale Politie Zwijndrecht
II.2.4. Beschrijving
De opdrachtnemer dient in te staan voor het uitvoeren van (periodieke) controles van niet-huishoudelijke elektrische installaties onderverdeeld in:   - hoogspanningsinstallaties,   - laagspanningsinstallaties,   - bliksembeveiligingsinstallaties   - elektrisch interventiemateriaal.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Bijhouden inventaris en online tool voor keuringsverslagen  -  weging:   40
Kost:
*  Inschrijvingsbedrag  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
60   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Hef- en hijstoestellen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE236
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse gebouwen van het stadsbestuur, OCMW, en AGB 't Bau-Huis te Sint-Niklaas; gemeente en OCMW Zwijndrecht
II.2.4. Beschrijving
De opdrachtnemer dient in te staan voor het uitvoeren van (periodieke) controles van hef- en hijstoestellen onderverdeeld in:   - liften,   - hef- en hijstoestellen ( kranen, takels, hoogwerkers,.),   - hef- en hijsgereedschappen,   - behandelingstoestellen,   - hefbruggen in garages,   - poorten,   - (rol)trappen, rolpaden en ladders,   - beschermingsmiddelen tegen vallen   - stellingen  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Bijhouden inventaris en online tool voor keuringsverslagen  -  weging:   40
Kost:
*  Inschrijvingsbedrag  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
60   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Gasinstallaties  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE236
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse gebouwen van het stadsbestuur, OCMW en AGB 't Bau-Huis te Sint-Niklaas
II.2.4. Beschrijving
De opdrachtnemer dient in te staan voor het uitvoeren van (periodieke) controles conform de bepalingen en doelstellingen van:   - het KB van 6/07/2013 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen;   - het KB van 6/11/1979 tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen;   - het Besluit van de Vlaamse Regering van 9/12/2011 houdende de brandveiligheid ouderenvoorzieningen en Centra voor herstelverblijf:   - het Besluit van de Vlaamse Regering van 19/9/2008 houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Bijhouden inventaris en online tool voor keuringsverslagen  -  weging:   40
Kost:
*  Inschrijvingsbedrag  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
60   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Brandveiligheid  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE236
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse gebouwen van het stadsbestuur, OCMW en AGB 't Bau-Huis te Sint-Niklaas
II.2.4. Beschrijving
De opdrachtnemer dient in te staan voor het uitvoeren van (periodieke) controles conform de   bepalingen en doelstellingen van:   - het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2014;   - het ARAB art. 52;   - de norm NBN S 21-100.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Bijhouden inventaris en online tool voor keuringsverslagen  -  weging:   40
Kost:
*  Inschrijvingsbedrag  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
60   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.* Conform art 73 van de overheidsopdrachten wetgeving van 17 juni 2017 is de inschrijver verplicht het ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) aan zijn offerte toe te voegen. Het UEA wordt opgesteld op basis van het model door de Europese Commissie vastgesteld en wordt uitsluitend elektronisch verstrekt (richtlijnen voor het invullen: zie verder). Dit document vervangt de vroegere verklaring op eer.* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
* het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Referenties:Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.Personeelsleden ter beschikking van de dienstverlener:organigram van de firma waaruit duidelijk blijkt dat de dienstverlener over een voldoende aantal personeelsleden beschikt voor deze opdracht, die - binnen een termijn van 2 uur op de plaats van dienstverlening kunnen zijn;- dag en nacht via mail en/of telefoon bereikbaar zijn (De dienstverlener dient tevens te beschikken over een dienst die, in geval van calamiteiten, steeds bereikbaar is.)en dat deze personeelsleden zich kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal;Beroepsbekwaamheid van de personeelsleden ter beschikking van de dienstverlener: Er dient een 'projectteam' aangeduid te worden voor de uitvoering van de opdracht (naam en contactgegevens dienen vermeld te worden in de offerte). Het projectteam moet over studie- en beroepskwalificaties beschikken in elk domein waarop de controles dienen te gebeuren.Relevante studie- en beroepskwalificaties van de leden van het projectteam:- opgave van de namen van minstens twee gespecialiseerde leidinggevenden bij elk perceel- opgave van de certificaten, diploma's en andere stukken waaruit de expertise van de personeelsleden blijkt, met inbegrip van aanvullende opleidingen en bijscholing;- aantal jaren relevante beroepservaring;- kwalificatiecertificaten op naam;

Eventuele minimumeisen:
* bewijs van erkenning als EDTC conform de bepalingen van het KB van 29 april 1999;
* erkenning als organisme conform artikel 275 van het AREI
* kopie van de BELAC-accreditatiecertificaten voor alle controles die deel uitmaken van deze opdracht volgens de vigerende wetgeving overeenkomstig de voorwaarden bepaald in ARAB, AREI, NBN S21-100, Vlarem II, Sprinklers,.
* ISO-9001 certificaat, of voldoen aan de voorwaarden;
* technische beschrijving, evenals een volledige documentatie waaruit duidelijk de kwaliteit van de aangeboden service wordt aangetoond;
* voorbeeld van inventaris/overzicht, keuringsverslag en modelfactuur;
* ingevuld en ondertekend reglement "werken door derden" (zie bijlage).

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:


III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-28   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-03-27
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-28
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Team overheidsopdrachten leveringen en diensten, Industriepark-Noord 4 te 9100 Sint-Niklaas Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08