Az Maria Middelares

Raamovereenkomst bloedglucose testen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AZ Maria Middelares
Postadres :  Buitenring Sint-Denijs 30 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   De heer Koen Deryckere
Tel:   +32 92469355
Fax:   +32 92469659
E-mail:   Koen.Deryckere@AZMMSJ.BE
Internetadres(sen):   www.azmmsj.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst bloedglucose testen  
Referentienummer:   2017/493
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44173000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft de afsluiting van een raamovereenkomst voor het leveren van glucosemetingen (strips/cassettes) voor een aantal meetsystemen verdeeld over verschillende percelen.
Het betreft een raamovereenkomst die zal afgesloten worden voor een termijn van 24 maanden, met de mogelijkheid om tweemaal eenzijdig te verlengen met telkens 12 maanden (= 2j + 1j + 1j)
(conform art. 32 van de wet van 15 juni 2006).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Individuele strip voor basisnoden  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technologie  -  weging:   30
*  Gebruiksgemak  -  weging:   15
*  Service  -  weging:   15
Prijs  -  weging:   40

Lot   2

II.2.1. Benaming
Stripvrij  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technologie  -  weging:   30
*  Gebruiksgemak  -  weging:   15
*  Service  -  weging:   15
Prijs  -  weging:   40

Lot   3

II.2.1. Benaming
Ketonen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technologie  -  weging:   30
*  Gebruiksgemak  -  weging:   15
*  Service  -  weging:   15
Prijs  -  weging:   40

Lot   4

II.2.1. Benaming
Connectie met smartphone  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technologie  -  weging:   30
*  Gebruiksgemak  -  weging:   15
*  Service  -  weging:   15
Prijs  -  weging:   40

Lot   5

II.2.1. Benaming
Individuele strips met bolus adviessysteem  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   AZ Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs 30 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technologie  -  weging:   30
*  Gebruiksgemak  -  weging:   15
*  Service  -  weging:   15
Prijs  -  weging:   40


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2018/S 083-186389

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Individuele strip voor basisnoden 40%

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   MENARINI BENELUX NV
Postadres:   DE KLEETLAAN 3 ,BE -1831   DIEGEM
Tel:   +32 27214545
Fax:   +32 27215049
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2 :  Individuele strip voor basisnoden 30%

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ROCHE DIAGNOSTICS BELGIUM
Postadres:   SCHAARBEEKLEI 198 ,BE -1800   VILVOORDE
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3 :  Individuele strip voor basisnoden 20%

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   JOHNSON & JOHNSON MEDICAL NV
Postadres:   LEONARDO DE VINCILAAN 15 ,BE -1831   DIEGEM
Tel:   +32 27463333
Fax:   +32 27463344
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4 :  Stripvrij

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   1
Aantal inschrijvingen van MKB-bedrijven:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ROCHE DIAGNOSTICS BELGIUM
Postadres:   SCHAARBEEKLEI 198 ,BE -1800   VILVOORDE
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   5 :  Ketonen

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   6 :  Connectie met smartphone

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   7 :  Individuele strips met bolus adviessysteem

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen
Opgeëistenlaan 401A ,  BE - 9000   Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08