Infrabel - Ict

7013015003 - kwalificatiesysteem voor afwerking van glasvezelkabels (herpublicatie van het bestaande kwalificatiesysteem)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   ERKENNINGSREGELING - NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel - ICT
Postadres :  Marcel Broodthaersplein 2 , BE - 1060   Brussel
Contactpersoon:   I-ICT.131 Transmission competence center, Jan de Cock
Tel:   +32 478962420
E-mail:   jan.decock@infrabel.be
Internetadres(sen):   http://www.infrabel.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316768


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
7013015003 - kwalificatiesysteem voor afwerking van glasvezelkabels (herpublicatie van het bestaande kwalificatiesysteem)  
Referentienummer:   I-ICT-I-ICT-7013015003-F07_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  32562000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Kwalificatiesysteem van aannemers die in staat zijn de afwerking uit te voeren van de optische vezelkabels die al gelegd zijn op het volledige Belgische spoorwegnet   De afwerking omvat:    de inspectie van de gelegde kabel op de plaats van de uit te voeren werken;    het lassen van de kabel en de levering van de lasdozen en het vereiste toebehoren;    de afwerking van de kabel en de vezels op de ODF-verdelers, met levering van de verdelers en het vereiste toebehoren;    de levering van een meetverslag voor elk optisch kabelvak;    de documentatie: het schema van de verdelers en de lasdozen, de identificatie van de vezels en het toebehoren.   De gekwalificeerde aannemers zullen worden geraadpleegd voor het uitvoeren van de bovengenoemde werken.   Alleen de aannemers die in het kader van deze procedure gekwalificeerd zijn, mogen de beoogde werken uitvoeren, eventueel in onderaanneming.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-08-09
Einde (dd/mm/jjjj):   2018-10-12


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGENAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2016/S 200-362137 IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Dit betreft een loutere herpublicatie van het kwalificatiesysteem I-ICT-7013015003.De kandidaten die al geselecteerd zijn in het kader van dit kwalificatiesysteem I-ICT-7013015003, dienen geen nieuwe aanvraagtot deelneming in te dienen.De looptijd van het kwalificatiesysteem I-ICT-7013015003 bedraagt twee jaar (12/10/2016 tot 12/10/2018).Het aantal gekwalificeerde ondernemingen is niet beperkt.Infrabel I-ICT zal het uitgevoerde werk regelmatig beoordelen en kan, in voorkomend geval, een onderneminguit de geldende lijst van gekwalificeerde ondernemingen schrappen als:- de kwaliteit van het werk te wensen overlaat;- de aannemer toestellen gebruikt zonder geldig ijkings- of onderhoudsattest;- de aannemer technici inzet die niet gecertificeerd zijn voor de uitvoering van de las- en bekabelingswerken ofvoor de uitvoering van de metingen;- de aannemer gebruik maakt van onderaannemers die niet gekwalificeerd zijn om de werken in kwestie uit tevoeren.Bovendien zal Infrabel I-ICT regelmatig het individueel door de technici van de gekwalificeerde onderneminguitgevoerde werk beoordelen. Ze behoudt zich het recht voor het certificaat in te trekken wanneer de kwaliteitvan het werk te wensen overlaat en brengt de gekwalificeerde onderneming hiervan via een aangetekendschrijven op de hoogte.Wanneer de onderneming nog maar over een gecertificeerd technicus beschikt voor elk afzonderlijk typevan certificatie ("lassen en bekabeling" of "meten") verliest de onderneming ipso facto haar kwalificatie. Deonderneming mag evenwel op ieder ogenblik de certificatie vragen van een van haar technici.Alleen de dossiers van de kandidaten die beantwoorden aan de criteria van punt III.1 "Voorwaarden voordeelneming" en die de bewijzen hebben bijgevoegd bij hun kandidatuurstelling, kunnen in aanmerking wordengenomen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzakeoverheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08