Europaziekenhuizen Vzw

POINT OF CARE TESTING GLYCEMIE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Europaziekenhuizen VZW
Postadres :  De Frélaan 206 , BE - 1180   Brussel
Contactpersoon:   Mevrouw Evelyn Vass
Tel:   +32 26142098
Fax:   +32 26142794
E-mail:   e.vass@cliniquesdeleurope.be
Internetadres(sen):   www.europaziekenhuizen.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Europaziekenhuizen VZW
Postadres :  De Frélaan 206 ,BE -1180   Brussel
Contactpersoon:   Mevrouw Evelyn Vass
Tel:   +32 26142098
Fax:   +32 26142794
E-mail:   e.vass@cliniquesdeleurope.be
Internetadres(sen):   www.europaziekenhuizen.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
POINT OF CARE TESTING GLYCEMIE  
Referentienummer:   PPR-18CE_GD002
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  31642000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van leveringen: POINT OF CARE TESTING GLYCEMIE.
Opmerking : : De markt richt zich op:
- De bepaling van de apparatuur,
- De levering van de reagentia en de lancetten,
- De specifieke opleiding van de laboranten, de medewerkers van de verpleegkundigedienst-en informaticadienst
- De diensten voor de installatie en de inbedrijfstelling van de genoemde apparatuur,
- De dienst-na-verkoop tijdens de markt
- Het onderhoud van de middleware.
De opdrachtgever bedoeld met apparatuur:
- de bloed glucose testen apparaten (accessoires, software en hardware gerelateerde),
- De middleware
- De software e-learning.
De opdrachtgever bedoeld met reagentia:
- De test-strips voor de opsporing en de dosering van glucose in capillair,
- De kwaliteitscontroles, top-level
- De kwaliteitscontroles op een laag niveau.
Plaatsen van levering:
- Klinisch.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Test Strips voor de opsporing en de vaststelling van glucose in capillaire en kwaliteitscontroles  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Het perceel 1 bestaat uit stroken nodig voor de detectie en kwantificering van glucose in capillair en de controle van de kwaliteit van hoog-en laag-niveau, evenals de glucometers.   De inschrijver zal een offerte indienen voor hieronder opgenomen elementen.   - De gemiddelde kost per strip;   - De terbeschikkingstelling van glycemie lezers;   - De kostprijs van de software voor systeembeheer;   - De kostprijs van de software voor eLearning opleidingen;   - De fysische installatieprestaties en informatica analysten;   - De kostprijs voor opleidingen.   Test strips   Kwaliteitscontrole voor hoog niveau   Kwaliteitscontrole voor laag niveau   Omnium onderhoudscontract voor Software: De inschrijver zal een totaalkostprijs indienen voor een termijn van 10 jaar, inclusief garanties.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-10-15
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Lancetten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Perceel 2 bestaat uit een toepassing die de capilaire bloedafname toelaat voor een steekproef van de patiënt  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-10-15
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
De middleware en de software E-Learning  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
De middleware en de software E-Learning  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-10-15
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en de omzet van de business area vormen het onderwerp van de markt, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum van de onderneming of van de aanvang van de activiteiten van de ondernemer, voor zover de informatie op deze omzet is beschikbaar.
Eventuele minimumeisen:
1. De totale gemiddelde jaaromzet moet minstens 5 maal groter zijn dan het bedrag van de offerte, en de gemiddelde jaaromzet specifiek aan dit deel van de activiteiten moet minstens 3 maal zo groot zijn dan de offerte voor elke percelen.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-14   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-07-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-14
Plaatselijke tijd:   14:00
Adres:   de Frélaan 206 te 1180 Brussel Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg van het Brussels hoofdstedelijk gewest, Quatre Brasstraat 13 te 1000 Brussel ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08