Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant

Studie voor de aanleg van vrijliggende fietspaden op de N19 tussen Gelrode en Aarschot & heraanleg Kapitein Gilson plein Aarschot m.i.v. heraanleg riolering


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres :  Diestsepoort 6 bus 81 , BE - 3000   Leuven
Contactpersoon:   Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Tel:   +32 16665750
E-mail:   wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://wegenenverkeer.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316609


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Studie voor de aanleg van vrijliggende fietspaden op de N19 tussen Gelrode en Aarschot & heraanleg Kapitein Gilson plein Aarschot m.i.v. heraanleg riolering  
Referentienummer:   AWV Vl-Br-X21/N19/30-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is een studie voor werken vanaf vooronderzoek tot en met definitieve oplevering van de werken, betreffende de herinrichting van de wegenis N19 tussen kilometerpunten 44k00 (Aarschot) en 47k00 (Gelrode) inclusief de betrokken kruispuntzones en de N223 Steenweg op Sint-Joris-Winge tussen kilometerpunten 0K00 en 0K10 (de aansluiting op het kruispunt Kapitein Gilsonplein), inclusief gemeenteweg Leuvensesteenweg tot aan Leenstraat (de aansluiting op het kruispunt Kapitein Gilsonplein).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Aarschot
II.2.4. Beschrijving
voor verdere info zie bestek  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
995   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Uitsluitingsgronden van art. . 61 t.e.m. 64 van KB van 18/04/2017 zijn van toepassing


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-13   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-13
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State ,  BE   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09