Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

"Design en buildopdracht" prefabwoonpaviljoenen_Erratum 2


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Postadres :  Jourdanstraat 45-55 , BE - 1060   Brussel
Contactpersoon:   Leila Abou-Hacem
Tel:   +32 25331928
E-mail:   prl@slrb.brussels
Internetadres(sen):   http://www.slrb.irisnet.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305555


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
"Design en buildopdracht" prefabwoonpaviljoenen_Erratum 2  
Referentienummer:   SLRB-D&B pavillons préfab bois-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht beoogt de studie, levering, plaatsing en de aansluiting van houten modulaire prefabwoonpaviljoenen bestemd voor de huisvesting van sociale huurders. De diverse projecten worden voorgesteld in de vorm van percelen en worden in samenwerking met verscheidene OVM's op verschillende terreinen verwezenlijkt.
De opdracht voorziet ook in de inrichting van de onmiddellijke omgeving.
Deze opdracht omvat ook de opdrachten betreffende veiligheids- en gezondheidscoördinatie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Modelwijk te 1020 Laken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
De studie, levering, plaatsing en de aansluiting van 20 uitgeruste houten modulaire prefabwoonpaviljoenen, als   volgt:   -13 houten modulen met 1 slaapkamer   - 7 houten modulen met 3 slaapkamers  
II.2.5. Gunningscriteria
Kost:
*  Architecturale kwaliteit, modulariteit en stedelijke integratie van het geheel in een bestaande context  -  weging:   20
*  Functionele aanpak en bewoonbaarheid van de woningpaviljoenen  -  weging:   20
*  Kwaliteit van de materialen, uitrustingen en technische en milieugebonden aspecten  -  weging:   15
*  Financiële aspecten en globale kostprijs van het project  -  weging:   30
*  Leveringstermijnen en duur van de werken  -  weging:   15

Lot   2

II.2.1. Benaming
Peterbospark te 1070 Anderlecht  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
De studie, levering, plaatsing en de aansluiting van 60 uitgeruste houten modulaire prefabwoonpaviljoenen, als   volgt:   - 21 houten modulen met 1 slaapkamer   - 26 houten modulen met 2 slaapkamers   - 11 houten modulen met 3 slaapkamers   - 2 houten modulen met 4 slaapkamers  
II.2.5. Gunningscriteria
Kost:
*  Architecturale kwaliteit, modulariteit en stedelijke integratie van het geheel in een bestaande context  -  weging:   20
*  Functionele aanpak en bewoonbaarheid van de woningpaviljoenen  -  weging:   20
*  Kwaliteit van de materialen, uitrustingen en technische en milieugebonden aspecten  -  weging:   15
*  Financiële aspecten en globale kostprijs van het project  -  weging:   30
*  Leveringstermijnen en duur van de werken  -  weging:   15

Lot   3

II.2.1. Benaming
Dries te 1170 Watermaal-Bosvoorde  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
De studie, levering, plaatsing en de aansluiting van 3 uitgeruste houten modulaire prefabwoonpaviljoenen, als   volgt:   - 3 woningen met 1 slaapkamer op de benedenverdieping  
II.2.5. Gunningscriteria
Kost:
*  Architecturale kwaliteit, modulariteit en stedelijke integratie van het geheel in een bestaande context  -  weging:   20
*  Functionele aanpak en bewoonbaarheid van de woningpaviljoenen  -  weging:   20
*  Kwaliteit van de materialen, uitrustingen en technische en milieugebonden aspecten  -  weging:   15
*  Financiële aspecten en globale kostprijs van het project  -  weging:   30
*  Leveringstermijnen en duur van de werken  -  weging:   15


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 215-446086

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Modelwijk te 1020 Laken

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-04-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   JA

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BANNETON-GARRINO Architectes sprl ,BE   Ukkle
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   CREA-TEC sprl ,BE   Grez-Doiceau
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Luc Delvaux sprl ,BE   ouvain-la-Neuve
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   GLOBAL SAFE sprl ,BE   Incourt
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Valens ,BE   Sint-Gillis
NUTS-code:   BE1
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   LAMCOL ,BE   Marche-en-Famenne
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   WOOD SOLUTION ,BE   Wavre
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2 :  Peterbospark te 1070 Anderlecht

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-04-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   JA

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Jourdain Architectes Associés ,BE   Braine-L'Alleud
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Atelier 229 ,BE   Elsene
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   JZH & Partners ,BE   Elsene
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BCHD Consult sprl ,BE   Louvain-la-Neuve
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   In Advance ,BE   Haren
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   TS Construct ,BE   Grez-Doiceau
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3 :  Dries te 1170 Watermaal-Bosvoorde

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-04-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   JA

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Jourdain Architectes Associés ,BE   Braine-L'Alleud
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Atelier 229 sprl ,BE   Elsene
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   JZH & Partners scrl ,BE   Elsene
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BCHD Consult sprl ,BE   Louvain-la-Neuve
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   In Advance ,BE   Haren
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   TS Construct ,BE   Grez-Doiceau
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08