Entiteit Oost-vlaanderen

Gent_ Lange Steenstraat_aanpassen terugkeerwissel voor Albatrossen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  entiteit Oost-Vlaanderen
Postadres :  Brusselsesteenweg 361 , BE - 9050   Gentbrugge
E-mail:   patrick.vandecapelle@delijn.be
Internetadres(sen):   www.delijn.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316714


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gent_ Lange Steenstraat_aanpassen terugkeerwissel voor Albatrossen  
Referentienummer:   OVL-BB16_027 Lange Steenstraat-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  65000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
aanpassen terugkeerwissel voor Albatrossen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
de openingsdatum in het bestek is gewijzigd naar donderdag 13 september zoals aangekondigd in e-notification.