De Werkvennootschap Nv Van Publiek Recht

Framework agreement for topographic surveys and land surveyor assignments


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Werkvennootschap NV van publiek recht
Postadres :  Sint-Lazaruslaan 4-10 , BE - 1210   Brussel
Tel:   +32 497669486
E-mail:   jelle.vercauteren@dwv.vlaanderen
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316557   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316557


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor topografische opmetingen en landmeteropdrachten  
Referentienummer:   DWV-ALG-TOPOP-01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71351810
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Topografische opmetingen en landmeteropdrachten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Word versie van de bijlagen.