Het Gemeenschapsonderwijs

Levering van elektriciteit en/of gas.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  het Gemeenschapsonderwijs
Postadres :  Willebroekkaai 36 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Johan Vandeweghe
Tel:   +32 27909350
Fax:   +32 27909269
E-mail:   johan.vandeweghe@g-o.be
Internetadres(sen):   http://www.g-o.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316425


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
levering van elektriciteit en/of gas.  
Referentienummer:   GO!-CORA2018/OA-01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  09000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
levering van elektriciteit en/of gas voor de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werden 2 nieuwe documenten opgeladen: verbruiksgegevens elektriciteit kwartuurwaarden en uurwaarden gas