Hulpverleningszone Waasland

Wettelijke technische controles aan diverse installaties en werktuigen door EDTC


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Hulpverleningszone Waasland
Postadres :  Nijverheidsstraat 33 , BE - 9100   Sint-Niklaas
Contactpersoon:   Mevrouw Inge Wauters
Tel:   +32 35020900
Fax:   +32 35020929
E-mail:   inge.wauters@bw-zonewaasland.be
Internetadres(sen):   www.hvzwaasland.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wettelijke technische controles aan diverse installaties en werktuigen door EDTC  
Referentienummer:   2018-20.02
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71631100
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze overheidsopdracht betreft een raamovereenkomst van minimum 1 jaar en maximum 4 jaar voor het verlenen van de dienst 'wettelijke technische controles aan diverse installaties en werktuigen' door een Externe Dienst voor Technische Controles (EDTC). De Hulpverleningszone Waasland is de aanbestedende overheid.
De aanbestedende overheid plaatst deze raamovereenkomst in de eerste plaats voor haar eigen behoefte en in de tweede plaats als aankoopcentrale in de zin van Art. 2, 6° van de Wet Overheidsopdrachten. Brandweer Zone Centrum, Hulpverleningszone Oost, Hulpverleningszone Zuid-Oost hebben ook interesse voor deze dienstverlening. Zij worden in dit document 'klanten' genoemd.
De opdrachtnemer is gehouden om prestaties te verrichten voor de aanbestedende overheid en voor de klanten, wanneer zij daarom verzoeken, onder de voorwaarden die zullen worden bepaald in het dienstencontract. Brandweerzone Centrum, Hulpverleningszone Oost kunnen dus .(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen zal niet meer deelnemen als klant.