Agentschap Voor Natuur En Bos - Provinciale Dienst Oost-vlaanderen

Raamovereenkomst met meerdere begunstigden voor de Aankoop van plantgoed 2018 voor het Agentschap voor Natuur en Bos


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen
Postadres :  Koningin Maria Hendrikaplein 70 , BE - 9000   Gent
E-mail:   els.vandurme@lne.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://anb.vlaanderen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315631


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst met meerdere begunstigden voor de Aankoop van plantgoed 2018 voor het Agentschap voor Natuur en Bos  
Referentienummer:   PD OVL-ANB-OTBW-201831082-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  03450000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst met meerdere begunstigden voor de Aankoop van plantgoed 2018 voor het Agentschap voor Natuur en Bos .
De opgegeven eenheidsprijzen zijn onafhankelijk van de leverlocatie. Het leveren van de planten is aldus in de eenheidsprijs inbegrepen.
Er wordt een minimum-afname per bestelling gegarandeerd (zie verder). Indien de bestelling toch kleiner is dan de vooropgestelde minimumafname, kan een leveringskost in rekening worden gebracht zoals omschreven in het bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-04
Plaatselijke tijd:   09:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-27
Plaatselijke tijd:   11:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-04
Plaatselijke tijd:   09:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-27
Plaatselijke tijd:   11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De openingsdatum werd gewijzigd van 4/09 te 9u45 naar 27/09 te 11u en het infomoment werd verplaatst naar 3/09 om 10u30.