Bpost

Video & Fotografie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  bpost
Postadres :  Muntcenter , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Aline Senga
Tel:   +32 22766663
E-mail:   Aline.Senga.Ext@bpost.be
Internetadres(sen):   http://www.bpost.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315386


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Video & Fotografie  
Referentienummer:   bpost-2018-1-029-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  92100000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Bpost is op zoek naar een agentschap voor het realiseren van verschillende soorten video's en beelden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Q&A betreffende het indienen van de kandidatuur