Kanselarij-ict

DIENSTENOPDRACHT MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN LICENTIES EN AANVERWANTE CONSULTANCY- EN MAINTENANCEDIENSTEN EN VAN GESPECIALISEERDE CONSULTANCYDIENSTEN OP HET VLAK VAN INFORMATION SECURITY


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Kanselarij-ICT
Postadres :  Wetstraat - Rue de la loi 16 , BE - 1000   Brussel - Bruxelles
Contactpersoon:   Decruyenaere Bart
Tel:   +32 25010412
E-mail:   bart.decruyenaere@premier.fed.be
Internetadres(sen):   www.premier.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314853


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DIENSTENOPDRACHT MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN LICENTIES EN AANVERWANTE CONSULTANCY- EN MAINTENANCEDIENSTEN EN VAN GESPECIALISEERDE CONSULTANCYDIENSTEN OP HET VLAK VAN INFORMATION SECURITY  
Referentienummer:   AD-IT18108-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht bestaat uit 3 percelen die elk een raamovereenkomst vormen, met het oog op:
- (advies voor) de aankoop van gebruikslicenties van softwareprogramma's en de aanverwante maintenancediensten (percelen van reeks "S") met inbegrip van alle andere families van producten, die tijdens de duur van de opdracht door de uitgever/leverancier/producent van de software moeten worden ontwikkeld, of
- aanverwante gespecialiseerde consultancydiensten betreffende de voormelde softwareprogramma's (percelen van reeks "C").
Het voorwerp van elk perceel wordt nader beschreven in Technische specificaties.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bevestiging van de uiterste datum en uur voor het indienen van de offerte (21 augustus 2018)