Fod Fin Afdeling Aankopen

Openbare procedure voor dagelijkse en periodieke schoonmaakdiensten van de lokalen van het gebouw bezet door de FOD Financiën gelegen Petite Rue 4 te 6000 Charleroi.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres :  North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961 , BE - 1030   Brussel
Tel:   +257 79775
E-mail:   michael.debande@minfin.fed.be
Internetadres(sen):   https://finances.belgium.be/fr/marches_publics   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314489


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor dagelijkse en periodieke schoonmaakdiensten van de lokalen van het gebouw bezet door de FOD Financiën gelegen Petite Rue 4 te 6000 Charleroi.  
Referentienummer:   SPF Fin Division Achats-SL/DA/2018/118-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90910000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Openbare procedure voor dagelijkse en periodieke schoonmaakdiensten van de lokalen van het gebouw bezet door de FOD Financiën gelegen Petite Rue 4 te 6000 Charleroi.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
zie bestek