Sckcen

Levering van een "X-Ray Diffractometer" en installatie in een handschoenkast


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  SCKCEN
Postadres :  Herrmann-Debrouxlaan 40 , BE - 1160   Brussel
Contactpersoon:   De heer Jef Smeyers
Tel:   +32 14332928
Fax:   +32 14313765
E-mail:   aanbestedingen@sckcen.be
Internetadres(sen):   www.sckcen.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van een "X-Ray Diffractometer" en installatie in een handschoenkast  
Referentienummer:   2018-ABC-JS_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  38430000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-20
Plaatselijke tijd:   14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-03
Plaatselijke tijd:   14:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 3 september 2018, 14.00.