Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Afvalverwijdering - heftruckbanden Molenbergnatie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres :  Stationsstraat 110 , BE - 2800   Mechelen
Tel:   +32 15284511
E-mail:   joke.rottiers@ovam.be
Internetadres(sen):   http://www.ovam.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313939


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afvalverwijdering - heftruckbanden Molenbergnatie  
Referentienummer:   OVAM-DOS 6328 - BN180410-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De verwijdering van rubber- en kunststofafval achtergelaten in zeecontainers te Antwerpen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een blanco 'Bijlage-Verbintenis_terbeschikkingstelling_middelen' gepubliceerd. Hierdoor komt het vorige te vervallen.