Federale Politie Dienst Procurement

Aankoop van vorkheftrucks, elektrische stapelaars en elektrische transpaletten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Federale Politie Dienst Procurement
Postadres :  Kroonlaan, 145A , BE - 1050   Brussel
Contactpersoon:   Bastiaan DEPRE
Tel:   +32 026426631
E-mail:   drl.procurement@police.belgium.eu
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313716   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313716


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van vorkheftrucks, elektrische stapelaars en elektrische transpaletten  
Referentienummer:   POL-Procurement 2018 R3 168-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42415110
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop van vorkheftrucks, elektrische stapelaars en elektrische transpaletten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-14
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-28
Plaatselijke tijd:   10:30
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-14
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-28
Plaatselijke tijd:   10:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Erratum nr 1 is beschikbaar op https://enot.publicprocurement.be