Regie Der Gebouwen - Ict

Brussel - Regie der Gebouwen - implementatie en ondersteuning van een "INTEGRATED WORKPLACE MANAGEMENT SYSTEM (IWMS)"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen - ICT
Postadres :  Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2 , BE - 1060   Brussel
Contactpersoon:   Bert Sabbe
Tel:   +32 25416626
E-mail:   Bert.Sabbe@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313635


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel - Regie der Gebouwen - implementatie en ondersteuning van een "INTEGRATED WORKPLACE MANAGEMENT SYSTEM (IWMS)"  
Referentienummer:   RDGB-ICT-011702-2018-082-BESA-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48600000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel - Regie der Gebouwen - implementatie en ondersteuning van een "INTEGRATED WORKPLACE MANAGEMENT SYSTEM (IWMS)"
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-21
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-05
Plaatselijke tijd:   11:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-21
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-05
Plaatselijke tijd:   11:00
Afdelingsnummer:   VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Nadere inlichtingen
In plaats van:

Te lezen:
De publicatie van de vragen en antwoorden naar aanleiding van de informatiesessie die plaatsvond op 1/08/2018, volgt in de week van 20-24 augustus.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De datum opening offertes werd gewijzigd + extra informatie bij nadere inlichtingen.