Gemeente Anderlecht

Architecturale en technische studie voor de renovatiewerken en de uitbreiding van de school "Les Acacias", de bouw van een nieuwe vleugel met klassen voor de school "Goede Lucht". Bestek 18-023


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Anderlecht
Postadres :  Raadsplein, 1 , BE - 1070   Brussel
Contactpersoon:   Abdelfattah Benlamlih
Tel:   +32 24306905
E-mail:   abenlamlih@anderlecht.brussels
Internetadres(sen):   www.anderlecht.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308430


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Architecturale en technische studie voor de renovatiewerken en de uitbreiding van de school "Les Acacias", de bouw van een nieuwe vleugel met klassen voor de school "Goede Lucht". Bestek 18-023  
Referentienummer:   Gemeente Anderlecht-18/023-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opdracht voor de studie en de opvolging van de uitvoering van de werken voor de renovatiewerken en de uitbreiding van de school 'Les Acacias', de bouw van een nieuwe vleugel met klassen voor de school 'Goede Lucht' en de bouw van een turnzaal - Séverineplein 1 te 1070 Anderlecht.
De ontwerpopdracht betreft een volledige opdracht met inbegrip van: architectuur, landmeter (de opmetingen van het terrein en alle gebouwen, gelegen Séverineplein, kinderdagverblijf "de Roosjes" inbegrepen), stabiliteitsstudie, studie van de speciale technieken, alle te verwezenlijken aansluitingen, coördinatie van de studies, veiligheids- en gezondheidscoördinatie, EPB, coördinatie van de uitvoering en budgetcontrole bij de uitvoering van de werken door een algemeen aannemer, ervaring in Bouw Informatie Management (BIM).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Gelieve in bijlage het kandidatuursformulier en het formulier UEA in formaat XLM te vinden