Sckcen

Opdracht voor werken 17053 Buitenverlichting


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  SCKCEN
Postadres :  Boeretang 200, , BE - 2400   Mol
Tel:   +32 34437911
E-mail:   aanbestedingen@sck-cen.be
Internetadres(sen):   www.sckcen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317073


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
opdracht voor werken 17053 Buitenverlichting  
Referentienummer:   SCKCEN-2018-AAO Buitenverlichting 17053-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45316100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vernieuwing van de buitenverlichting op SCK-CEN terreinen incl masten en bekabeling. Graafwerken en verwijderen van de oude installatie zijn eveneens onderdeel van dit dossier
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
zie bestek  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   K.Verstraete&Zoon nv ,BE   Jabbeke
NUTS-code:   BE251
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste Aanleg
Bolivarplaats 20 bus 1 ,  BE - 2000   Antwerpen
Tel:   +32 32578011

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10