Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Te Brussel

Overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot het implementeren en onderhouden van een geïntegreerde HRM-en Payrollsoftware.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie te Brussel
Postadres :  Louizalaan 183 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Mevrouw Darcaigne Caroline
E-mail:   caroline.darcaigne@iriscare.brussels
Internetadres(sen):   http://www.ccc-ggc.brussels/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317072


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot het implementeren en onderhouden van een geïntegreerde HRM-en Payrollsoftware.  
Referentienummer:   GGC te Brussel-2018/D/11/COCOM-IRISCARE/HR-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanbesteding is een meerjarige aanbesteding van leveringen en diensten.
Deze overheidsopdracht betreft de levering, de implementeringen het onderhoud van een tweetalige (NL/FR) loonmotor die in een moduleerbare HRM-software moet worden geïntegreerd en verenigbaar is met de HR-systemen van de instellingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Deze aanbesteding is een meerjarige aanbesteding van leveringen en diensten.   Deze overheidsopdracht betreft de levering, de implementeringen het onderhoud van een tweetalige (NL/FR) loonmotor die in een moduleerbare HRM-software moet worden geïntegreerd en verenigbaar is met de HR-systemen van de instellingen.   ? Het ter beschikking stellen van software, waarvan de Diensten van het Verenigd College de gebruikslicentie zullen verwerven, en met betrekking tot het beheer van de wedden;   ? De overname en de integratie van de bestaande gegevens;   ? Het instaleren, uittesten en in gebruik nemen van de software;   ? De opleiding van het personeel voor het gebruik van deze software;   ? Het onderhoud van de software tijdens en na de waarborgperiode;   ? Het onderhoud dat de informatisering door autonoom beheer van die diensten mogelijk maakt;   ? De levering van de nodige documentatie;   ? Het gebruik/de productie van de toepassing.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Overeenkomstig artikel 57 van de wet van 17 juni 2016 kan de overheidsopdracht twee keer met een jaar verlengd worden.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-10-01   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10