Vitas

AANKOOP EN IMPLEMENTATIE VAN GEÏNTEGREERDE WEBSITE- INTRANET- EN HR-SOFTWARE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VitaS
Postadres :  Rode Kruisstraat 25 , BE - 3990   Peer
Contactpersoon:   Chris Demulder
Tel:   +32 11492670
E-mail:   chris.demulder@vitas.be
Internetadres(sen):   http://www.vitas.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317066

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  VitaS
Postadres :  Rode Kruisstraat 25 ,BE -3990   Peer
Contactpersoon:   Chris Demulder
E-mail:   chris.demulder@vitas.be
Internetadres(sen):   http://www.vitas.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317066

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AANKOOP EN IMPLEMENTATIE VAN GEÏNTEGREERDE WEBSITE- INTRANET- EN HR-SOFTWARE  
Referentienummer:   VitaS-2018/08-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48200000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
software voor beheer en onderhoud van een eigen website en een eigen intranet en voor HR software voor het beheren van de diverse HR processen en voor het opbouwen van een digitaal personeelsdossier (incl. implementatie- en licentiekost).
Bij voorkeur is de oplossing web-based en wordt deze als volledige hosted formule aangeboden.
De HR-oplossing begeleidt de personeelsdienst o.a. vanaf het opstellen van de vacatures, via de opvolging van sollicitaties, naar aanwerving, onboarding, vorming, evaluatiecyclus, anciënniteitbeheer,. tot en met de uitdiensttreding.
De software zelf dient beheerd te worden vanuit één database en dient de nodige gecertificeerde koppelingen te hebben met de reeds bestaande partners van VitaS.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE222
Voornaamste plaats van uitvoering:   Peer
II.2.4. Beschrijving
software voor beheer en onderhoud van een eigen website en een eigen intranet en voor HR software voor het beheren van de diverse HR processen en voor het opbouwen van een digitaal personeelsdossier (incl. implementatie- en licentiekost)  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-11-26
Verlenging mogelijk:   JA
verlenging mogelijk  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-19   11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Parklaan 25 bus 2 ,  BE - 3500   Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10