Bpost

Wervingsbureaus


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  bpost
Postadres :  Muntcenter , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Steffy Maeva MBOLE
Tel:   +32 2762295
E-mail:   steffymaeva.mbole@bpost.be
Internetadres(sen):   http://www.bpost.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317064


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wervingsbureaus  
Referentienummer:   bpost-2018-1-009-F06_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79600000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
bpost wenst zich inzake aanwervingen te laten bijstaan door partners (inschrijvers) die bpost mee zullen ondersteunen tijdens zijn evolutie naar een gediversifieerd en wendbaar bedrijf en bij zijn nationale en internationale ontwikkeling.
bpost wil samenwerken met partners (inschrijvers) die blijk geven van innovatief professionalisme en die expertise hebben in een of meerdere activiteitendomeinen die in deze aankondiging van de opdracht zijn beschreven.
Die activiteitendomeinen zijn de volgende:
- Lot 1: Executive search
- Lot 2: Retail Marketing
- Lot 3: IT, digital en ICT
- Lot 4: Logistics - Supply Chain - Procurement
- Lot 5: HR - Finance -Legal
- Lot 6 : Engineering Maintenance
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Executive Search  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
In het kader van perceel 1, "Executive Search", wenst bpost samen te werken met partners (inschrijvers) die een nationaal en internationaal netwerk hebben en die gespecialiseerd zijn in de identificatie van leidinggevende profielen uit alle vakgebieden voor managementfuncties van hoog niveau waarbij grote teams moeten worden geleid, of voor directie-/EXCO-functies, voor bpost of voor een van zijn dochterondernemingen.   De partners (inschrijvers) dienen rekening te houden met de cultuur van bpost, de omvorming en de ontwikkeling van zijn activiteiten, de geografische spreiding van de sites, de regelgevende omgeving van de sector, het aantal en de culturele verscheidenheid van zijn medewerkers.   Een meer gedetailleerde beschrijving van het perceel 1 zal worden geschreven in het bijzondere bestek dat geselecteerde kandidaten ontvangen.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Retail Marketing  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Perceel 2, Retail Marketing, , omvat alle kader- en niet-kaderfuncties die horen bij Sales - Marketing - Customer Service - Contact Center-activiteiten voor bpost of voor één van zijn dochterondernemingen.   De partners (inschrijvers) hebben een uitgebreid internationaal netwerk om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van bpost en zijn dochterondernemingen.   Ze moeten in staat zijn om gerichte profielen met een regionale, nationale dekking voor te stellen.   De wervingsbureaus (inschrijvers) dienen kandidaten voor te stellen die zich kunnen aanpassen aan de cultuur van bpost, die hun ervaring en competenties kunnen overbrengen om de klantendiensten te laten evolueren en te ontwikkelen en die kunnen bijdragen aan de resultaten.   Een meer gedetailleerde beschrijving van het perceel 2 zal worden geschreven in het bijzondere bestek dat geselecteerde kandidaten ontvangen.  

Lot   3

II.2.1. Benaming
IT - Digital - ICT  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Perceel 3, IT - Digital - ICT, omvat alle kader- en niet-kaderfuncties die betrekking hebben op informatietechnologie en telecom.   Dit lot betreft ook alle nieuwe technologieën die innovatie en de optimalisering van de diensten aan de interne en externe klant ondersteunen.   De partners (inschrijvers) hebben een uitgebreid internationaal netwerk om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van bpost en zijn dochterondernemingen. Zij zullen de mogelijkheid hebben om gerichte profielen met regionale, nationale dekking voor te stellen.   De expertise, de voortrekkersrol en de wendbaarheid van deze partners (inschrijvers) zullen ervoor garant staan dat bpost de weg vindt naar een veralgemeende digitalisering van bpost en een omgeving 2.0.   Een meer gedetailleerde beschrijving van het perceel 3 zal worden geschreven in het bijzondere bestek dat geselecteerde kandidaten ontvangen.  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Logisitics - Supply Chain - Procurement  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Perceel 4, Logistics-Supply Chain - Procurement, omvat alle kader- en niet-kaderfuncties die betrekking hebben op het operationele, de terbeschikkingstelling van goederen en diensten, de voorbereiding en de uitreiking van brieven en pakjes in binnen- en/of buitenland.   De partners (inschrijvers) hebben een uitgebreid internationaal netwerk om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van bpost en zijn dochterondernemingen. Zij zullen de mogelijkheid hebben om gerichte profielen met regionale, nationale dekking voor te stellen.   De voorgestelde kandidaten kunnen zich aanpassen aan de cultuur van bpost, en hun ervaring en competenties overdragen om te beantwoorden aan de verwachtingen van de klanten en aan de voorgestelde nieuwe diensten.   De expertise van de wervingspartners (inschrijvers) dient zich onder andere te vertalen in het begrijpen van de complexe behoeften van bpost en zijn dochterondernemingen.   Deze complexiteit houdt verband met de overheidsregulering en de "industrial relations", de spreiding van de productiesites, de omvang van de multiculturele teams, de noodzaak om zich aan te passen aan de veranderingen en, voor sommige functies, flexibiliteit wat de uren betreft.   Een meer gedetailleerde beschrijving van het perceel 4 zal worden geschreven in het bijzondere bestek dat geselecteerde kandidaten ontvangen.  

Lot   5

II.2.1. Benaming
HR - Finance - Legal  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Perceel 5, HR - Finance - Legal, omvat alle kader- en niet-kaderfuncties die betrekking hebben op die domeinen.   De partners (inschrijvers) hebben een uitgebreid internationaal netwerk om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van bpost en zijn dochterondernemingen.   Ze moeten ook in staat zijn om gerichte profielen met een regionale, nationale of internationale dekking voor te stellen.   De partners (inschrijvers) moeten expertise hebben in één of meerdere domeinen van dit lot om te kunnen beantwoorden aan de behoeften van bpost en zijn dochterondernemingen in soms specifieke functies.   De inschrijvers dienen rekening te houden met de complexiteit van de omgeving en de activiteit, de omvang van de structuren en de diversiteit van de statuten van zijn werknemers.   Een meer gedetailleerde beschrijving van het perceel 5 zal worden geschreven in het bijzondere bestek dat geselecteerde kandidaten ontvangen.  

Lot   6

II.2.1. Benaming
Engineering Maintenance  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Perceel 6 - Engineering - Maintenance omvat alle kader- en niet-kaderfuncties in de technische sector van het onderhoud en de herstelling van de uitrusting of de productie- en distributie-installaties.   Dit perceel behelst eveneens het technische onderhoud van de gebouwen en infrastructuren voor bpost de dochterondernemingen van bpost.   De partners (inschrijvers) hebben een uitgebreid internationaal netwerk om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van bpost en zijn dochterondernemingen.   Ze moeten ook in staat zijn om gerichte profielen met een regionale, nationale of internationale dekking voor te stellen.   Een meer gedetailleerde beschrijving van het perceel 6 zal worden geschreven in het bijzondere bestek dat geselecteerde kandidaten ontvangen.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Executive search

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot   2 :  Retail Marketing

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot   3 :  IT, digital en ICT

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot   4 :  Logistics - Supply Chain - Procurement

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot   5 :  HR - Finance - Legal

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot   6 :  Engineering Maintenance

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Deze procedure werd stopgezet ingevolge de publicatie van een nieuwe aankondiging van de opdracht in het BDA en TED voor dezelfde procedure.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1000   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10