Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

Geluidsschermen R6 - Ekelenhoek en structureel onderhoud R6


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres :  Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 , BE - 2018   Antwerpen
Contactpersoon:   Kylie Joly
Tel:   +32 32246892
E-mail:   kylie.joly@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://www.wegenenverkeer.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313127


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Geluidsschermen R6 - Ekelenhoek en structureel onderhoud R6  
Referentienummer:   AWV A'pen-X10-R6-24_1M3D8E-17-83-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233280
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanneming omvat het plaatsen van geluidsschermen langsheen de R6 te Sint-Katelijne Waver ter hoogte van de wijk Ekelenhoek (aan de noordzijde van de R6 tussen kmp 3k200 en 3k900)
In dezelfde aanneming wordt ook de wegverharding vervangen van de R6 tussen het kruispunt met de Liersesteenweg en de spoorwegbrug. De betonverharding wordt hier in beide richtingen vervangen door asfalt, en dit tussen de kmp 3k400 en 3k900.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Informatie bericht